Opzegprocedure

Het lidmaatschap wordt formeel geregeld door de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. Voor bestaande leden zijn deze terug te vinden als download in MIJN MHCB800. Voor anderen die hier interesse in hebben zijn deze op te vragen door een mail te sturen naar het secretariaat.

Voor al hetgeen op deze pagina vermeld geldt dat, mocht dit op enige wijze in strijd zijn of lijken met de Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement, de inhoud van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement altijd zal prevaleren.

Opzeggen per einde seizoen

Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd voor één jaar. Opzegging van het lidmaatschap per het einde van een seizoen dient te gebeuren vóór 1 mei door middel van een e-mail naar [email protected] LET OP: Indien je geen bevestiging hebt ontvangen is de afmelding niet verwerkt; tot je de bevestiging hebt ontvangen blijf je zelf verantwoordelijk voor de opzegging. Houd derhalve goed in de gaten dat je deze bevestiging ontvangt, en bewaar deze goed. Tegen het einde van april zal de ledenadministratie per omgaande antwoorden, maar het is natuurlijk veiliger om niet tot het laatste moment te wachten.

Bij opzegging op of na 1 mei van het lopende seizoen wordt het lidmaatschap beëindigd per het einde van het daaropvolgende seizoen, en blijft de contributieplicht gehandhaafd.
De opzegtermijn ligt statutair vast, en het bestuur heeft geen enkele bevoegdheid hier van af te wijken. Verzoeken aan het bestuur om coulant om te gaan met deze opzegtermijn kunnen derhalve niet in behandeling worden genomen.

Opzeggen gedurende het seizoen

Het lidmaatschap wordt elk jaar stilzwijgend verlengd voor één jaar, tot het einde van het seizoen. Tussentijds opzeggen is derhalve niet mogelijk.
Het bestuur kan, na een schriftelijk verzoek daartoe, mogelijkerwijs dispensatie verlenen in het geval van:
- verhuizing buiten de gemeente;
- andere bijzondere, zwaarwegende situaties, dit ter beoordeling van het bestuur.
In dit verband wordt ook verwezen naar het restitutiebeleid zoals vastgelegd op deze pagina (helemaal onderaan).

Mocht je nog vragen hebben over deze procedure neem dan contact op met het secretariaat.