Privacyverklaring

Versie 1.0 mei 2018

Dit is de privacyverklaring van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Mixed Hockeyclub Bemmel 800, statutair gevestigd te Bemmel, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40144535 ("de Vereniging”).

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor jou uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij hebt. Heb je vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel jouw vraag dan gerust per e-mail via [email protected]

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de applicaties en website die de Vereniging gebruikt voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Het betreft hier het ledeninformatiesysteem "LISA”, "de websitewww.mhcb800.nl (zowel het openbare gedeelte als MIJN MHCB800, zijnde het afgeschermde gedeelte dat alleen na invoer van persoonlijke inloggegevens toegankelijk is), en de app voor mobiele apparaten MHCB 800 zoals te downloaden in online softwarewinkels zoals de Apple App Store en Google Play ("de App). Tevens betreft het hier platforms voor sociale netwerken waar de Vereniging een profiel heeft, zoals Facebook en Instagram ("Sociale Media”).  

Verwerken van persoonsgegevens

De Vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit betekent onder andere dat wij alleen persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de volgende doelstelling: het uitvoeren van de overeenkomst tussen jou en de Vereniging (zoals jouw lidmaatschap op basis van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de Vereniging en/of jouw inzet als vrijwilliger bij de Vereniging).

Meer specifiek gaat het hier om onder andere:

-       de inschrijfprocedure als lid of vrijwilliger;

-       indeling in teams

-       deelname aan trainingen, (oefen-)wedstrijden en overige hockeygerelateerde activiteiten

-       aanbieden van arbitrageopleidingen

-       facturatie en inning van contributie en overige bijdragen

-       betaling van onkostendeclaraties en vrijwilligersvergoedingen

-       delen van belangrijke informatie over de Vereniging

-       verzenden van uitnodigingen voor evenementen en activiteiten die voor jou interessant zouden kunnen zijn

-       op de hoogte stellen van diensten en/of producten die voor jou interessant zouden kunnen zijn

-       roosteren van fluitbeurten, bardiensten en vrijwillige activiteiten

De persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden betreffen:

-       Voor- en achternaam, initialen

-       Geslacht

-       Adres

-       Telefoonnummer

-       E-mail adres

-       Geboortedatum

-       IBAN en tenaamstelling

-       Scheidsrechterskaartnummer

-       Speler beoordelingsgegevens

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de genoemde doelstelling, tenzij de Vereniging op grond van wettelijke bepalingen verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren. Dit houdt het volgende in:

-       de bewaartermijn van persoonsgegevens bedraagt twee jaar gerekend vanaf einde lidmaatschap;

-       de bewaartermijn van gegevens waarvoor een fiscale bewaarplicht bestaat bedraagt zeven jaar;

-       indien gegevens t.b.v. statistische, wetenschappelijke of historische doeleinden langere tijd noodzakelijk zijn, kan de bewaartermijn worden opgeschort. Hierbij worden gegevens eventueel en bij voorkeur geanonimiseerd.

Ten behoeve van lustra en andere activiteiten waarbij er een intentie bestaat om oud-leden te benaderen, heeft de Vereniging graag de mogelijkheid om geldende bewaartermijnen op te schorten. Bij beëindiging van het lidmaatschap zal jou dan ook worden gevraagd akkoord te geven op het aanhouden van jouw persoonsgegevens.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op jouw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om je meer service te bieden bij het bezoeken van onze website, die daardoor makkelijker wordt in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat jouw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze website(s) - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet je toestemming geven voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de ePrivacy Verordening.

Je kunt jouw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door jouw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de Help-functie van jouw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Zonder jouw toestemming verstrekt de Vereniging jouw persoonsgegevens niet aan derden.

Hierop bestaan de volgende uitzonderingen, in welke gevallen wij jouw persoonsgegevens wel aan derden verstrekken:

-       als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst die de Vereniging met jou heeft (zoals andere leden van de Vereniging, KNHB, DWF, HockeyPraktijk, Drillster en Twinfield);

-       in een noodgeval, voor zover dat naar het redelijke oordeel van de Vereniging in jouw belang is;

-       als de Vereniging wettelijk verplicht is jouw persoonsgegevens te verstrekken aan een derde.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens

Je hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Je dient je bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien je wenst dat jouw gegevens verwijderd worden zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens

De Vereniging treft passende maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Tevens dienen personen die toegang hebben tot jouw gegevens een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen en bij de Vereniging in te leveren.

Beeldrecht

Tijdens trainingen en wedstrijden van teams van de Vereniging en tijdens andere activiteiten georganiseerd door de Vereniging worden regelmatig foto's genomen van acties en sfeerbeelden waarop leden van de Vereniging, leden van andere verenigingen en/of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen op de website van de Vereniging, de App en/of op Sociale Media verschijnen. Dit heeft als doel de verbinding door Passie, Prestatie en Plezier in beeld te brengen. Indien je een foto ziet waar je centraal en duidelijk herkenbaar op bent afgebeeld en waarvoor je duidelijk niet hebt geposeerd en je hebt bezwaar tegen verschijning van die foto kun je dit via [email protected] kenbaar maken. Betreffende beeldmateriaal zal dan worden verwijderd.

Deze "opt-out” mogelijkheid bestaat niet voor algemene actiebeelden of sfeerbeelden waarop je niet centraal en duidelijk herkenbaar bent afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd.

Via het afgeschermde deel van de website of via de App kun je een profielfoto uploaden. Door gebruik te maken van die mogelijkheid accepteer je dat deze foto kan verschijnen op de website, de App en/of Sociale Media.

Minderjarigen

Indien een minderjarige zich wenst te registreren dient expliciete toestemming van de ouder of voogd te worden overlegd.

Links naar andere websites

De website van de Vereniging kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de website van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt je aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van de privacyverklaring

De Vereniging past de privacyverklaring van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de website zal steeds de meest recente versie van onze privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging jou via het officiële orgaan van de Vereniging (de website) informeren.

Contactgegevens

Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, of de Vereniging wil verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van jouw persoonsgegevens, kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Verantwoordelijke:        Miranda Schippers

E-mail:                          [email protected]

Telefoonnummer:          06 2423 1859

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je ook graag verder als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je bovendien het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.