Lidmaatschap

We zijn blij dat jij lid bent van de vereniging. Samengebracht door de Passie voor de hockeysport, werken we samen aan ieders Prestatie op het eigen niveau, en maken we tegelijkertijd nog eens een hoop Plezier!

Het lidmaatschap heeft echter ook een formele kant. Op deze pagina brengen we enkele van deze formele zaken onder de aandacht. Heb je vragen neem dan gerust contact met ons op.

Algemeen
Het lidmaatschap wordt geregeld door de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. Tevens zijn de leden gebonden aan de Gedragscode Sociale Media. Voor bestaande leden zijn deze terug te vinden in MIJN MHCB800 (onder Club-Documenten-Algemeen). Voor aspirant-leden die hier interesse in hebben zijn deze op te vragen door een mail te sturen naar het secretariaat.

De contributies voor seizoen 2022/23

Contributiebedragen worden jaarlijks vastgesteld door de leden in een Algemene Ledenvergadering (onderstaande tabellen zijn onder voorbehoud van typefouten). Contributie Veldhockey wordt berekend op basis van leeftijd (peildatum 1 oktober), en niet op basis van teamindeling, met uitzondering van 4-5 jarigen die al doorstromen van Funkey naar een F-team. Contributie Zaalhockey wordt berekend op basis van teamindeling.

Contributie Veldhockey per lijn in EUR per jaar*
 Funkey (4-5 jr)  0 
 F junioren (6 jr)  188 
 F junioren (7 jr)  224 
 E junioren (8-9 jr)  259 
 Instroom jongens (4-9 jr) 1e seizoen    20 
 D junioren (10-11 jr)  299 
 C junioren (12-13 jr)  316 
 B junioren (14-15 jr)  335 
 A junioren (16-17 jr)  335 
 Senioren - spelend  360 
 Senioren - training  233 
 Senioren - studenten**
 299 
 Trimhockey  233 
 G-hockey  154 
 Niet-spelend/-trainend (vrijwilligers)      0 

Contributie Zaalhockey per lijn in EUR per jaar***
 Jongste Jeugd F, Funkey
 14 
 Jongste Jeugd E, 6-tallen

 40 
 Jongste Jeugd E, 8-tallen

 67 
 Junioren D

 67 
 Junioren C

 95 
 Junioren B
 95 
 Junioren A

 95 
 Seniorenteams
training + competitie  95 
 Seniorenteams
training  67 

Overige bedragen in EUR
 1e lijnstoeslag****      57 
 Entreegeld      25 
 Opslag niet aut. incasso      10 
 1e aanmaning      13 
 2e aanmaning  inc.kst. 
 Boete wangedrag      25 
 Korting 2e gezinslid      14 
 Korting 3e gezinslid      20 
 Korting 4e gezinslid      25 
 Korting 5e gezinslid      32 
 Korting 6e gezinslid +  100% 

* Als een nieuw lidmaatschap ingaat vóór 1 november is de gehele jaarcontributie verschuldigd; als een nieuw lidmaatschap ingaat op of na 1 november maar vóór 1 maart is 2/3e van de jaarcontributie verschuldigd; als een nieuw lidmaatschap ingaat op of na 1 maart is 1/3e van de jaarcontributie verschuldigd.
** Om in aanmerking te komen voor het studententarief dient elk seizoen uiterlijk op 15 september een kopie van een geldig inschrijvingsbewijs van een voltijds dagopleiding voor MBO, HBO of WO te worden verstrekt aan de penningmeester.
*** Voor lidmaatschappen die gedurende het seizoen ingaan zal de contributie afhangen van deelname aan het zaalhockeyprogramma, wat op individuele basis zal worden bepaald en met name af zal hangen van tijdstip van instromen en ervaring.
**** Er geldt een toeslag voor spelers en speelsters uitkomend in de 1e lijnsteams. Voor het seizoen 2020/21 zijn dit: H1&2, D1&2, MA1&2, MB1&2, MC1&2, MD1&2, JA1, JC1 en JD1.

Voor inwoners van de gemeente Lingewaard met een laag inkomen bestaat de Meedoenregeling. Junioren kunnen de contributie tot een maximum van EUR 200 per jaar vergoed krijgen uit het Kindpakket van de Meedoenregeling. Lees hier meer.
De gemeente Nijmegen kent de Stichting Leergeld die reeds voor enkele van onze leden uit Nijmegen-Noord een bijdrage in de contributie heeft verstrekt.
Leden woonachtig in de gemeente Overbetuwe kunnen gebruik maken van de Meedoenregeling van die gemeente.

Bijzondere lidmaatschapsvormen

Voor senioren is het mogelijk een Duo-lidmaatschap of een Twin-lidmaatschap aan te gaan. Bij een Duo-lidmaatschap gaan 2 personen tezamen 1 lidmaatschap aan. Bij een Twin-lidmaatschap kan bij één vereniging worden getraind en bij een andere vereniging worden deelgenomen aan wedstrijden.

Voor deze bijzondere lidmaatschapsvormen geld een contributie die afwijkt van bovenstaande tabel. Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat.

Clubshirt

Gedurende het lidmaatschap wordt door de vereniging een clubshirt in bruikleen gegeven aan ieder lid. Dit gebruik is inbegrepen in bovenstaande contributiebedragen.
Bij verlies, schade of ongewone slijtage zullen de kosten van vervanging van het shirt in rekening gebracht worden.

Inschrijfgeld en betaling

Voor nieuwe leden geldt een entreegeld van EUR 25. Dit entreegeld is ook van toepassing als opnieuw wordt ingeschreven na een eerdere opzegging van het lidmaatschap.
Aanmeldingen worden geaccepteerd na afgifte van een machtiging tot automatische incasso. Betalingen van inschrijfgeld en contributie geschieden door middel van automatische incasso.

Opzegging

Voor meer informatie over de opzegprocedure kijk hier.

Contributienota's

De contributienota’s zullen per mail verstuurd worden. De contributie voor degenen die een automatische incasso hebben afgegeven zal worden geïnd in drie gelijke delen op drie momenten, verdeeld over het seizoen. Je ontvangt een bericht via e-mail en/of op de website ter aankondiging van de incassomomenten.
Voor bestaande lidmaatschappen <1 september 2015 waarbij geen machtiging voor incasso is afgegeven dient de nota binnen twee weken na verzending te zijn voldaan.

Bij te late betaling dan wel bij mislukte/gestorneerde incasso’s worden kosten in rekening gebracht conform het Huishoudelijk Reglement en bovenvermelde tabel.

Incassomomenten voor seizoen 2022/2023 zullen zijn:
- 1e incasso 1 oktober 2022
- 2e incasso 31 november 2022
- 3e incasso 31 januari 2023

Vragen of opmerkingen over de contributienota kun je mailen naar [email protected] of schriftelijk t.a.v. Penningmeester MHC Bemmel 800, Postbus 222, 6680 AE Bemmel.

NB! Controleer je e-mailadres in MIJN MHCB800. Onder Profiel kun je, indien nodig, het e-mailadres aanpassen. Het niet ontvangen van facturen wegens een foutief mailadres in onze administratie ontslaat je nadrukkelijk niet van de betalingsverplichting!

Verzoeken tot restitutie van contributie

Het bestuur ontvangt regelmatig verzoeken tot restitutie van contributie om een grote variëteit aan redenen. Alleen op basis van een bestuursbesluit naar aanleiding van een schriftelijk verzoek kan, op basis van statuten en huishoudelijk reglement, tot restitutie van contributie worden overgegaan.
Het bestuur wil de administratieve last die met deze verzoeken gepaard gaat beperken, maar wil bovenal altijd tot transparante en consistente besluitvorming komen. Het bestuur wil de schijn van willekeur te allen tijde voorkomen.
Om deze redenen wordt het beleid gehanteerd dat het (tijdelijk) niet kunnen sporten ten gevolge van blessures, ziekte, zwangerschap, studie, stage, verblijf buitenland, etc niet als reden voor restitutie van contributie wordt beschouwd.
Voor studenten hanteren wij een verlaagde contributie, waarmee er indirect reeds rekening is gehouden met studieverplichtingen, stages e.d. die deelname aan de sport soms kunnen belemmeren.
Met ingang van seizoen 2019/20 bestaat de mogelijkheid tussentijds/tijdelijk het lidmaatschap om te zetten in een trainingslidmaatschap. Neem daarvoor contact op met het secretariaat.

Als er naar mening van een lid andere uitzonderlijke en zwaarwegende omstandigheden zijn die tot een ander oordeel van het bestuur zouden kunnen leiden kan daarvoor een met redenen omkleed schriftelijk verzoek worden ingediend via [email protected]
Een dergelijk verzoek wordt uitsluitend in behandeling genomen als alle contributienota's tot dat moment volledig zijn voldaan. Verder zal eventuele restitutie nooit met terugwerkende kracht worden toegekend. Als basis voor een berekening zal de datum van het schriftelijke verzoek en de duur van het seizoen (1 sep - 31 mei) worden gehanteerd.
De afdracht die per lid aan de KNHB wordt betaald zal worden ingehouden bij het berekenen van een eventuele restitutie.

(Voor alle informatie op deze pagina geldt dat, mocht die op enige wijze in strijd zijn of lijken met de Statuten en/of het Huishoudelijk Reglement, de inhoud van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement altijd zal prevaleren.)